§1

Navn

KFUM og KFUK i Gellerup          

Stiftet år og dato

Fællesforening: 24.10. 1979

KFUM

KFUK

Sogn: Gellerup sogn

Hjemstedskommune: Århus

Distrikt: Distrikt Aarhus

KFUMs motto:"At de alle må være ét" (Johs. 17,21)          

KFUKs motto: ”Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!" (Zak. 4,6)

 §2

Formål for KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv.

 KFUM og KFUKs mission

Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen

 • til styrkelse af tro og fællesskab,
 • til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og
 • til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

KFUM og KFUKs grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.

Gud sendte sin Søn for at frelse verden, og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af.

KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

 §3

Arbejdsform

Formålet søges realiseret ved:

 gennem aktiviteter i foreningen og klubber, lejre mv., at inddrage børn og unge i et udviklende og forpligtende fællesskab

§4

Åbent medlemskab

4.1 Personligt medlemskab af en lokalforening

4.1.1 Som personligt medlem af lokalforeningen kan optages enhver, der ønsker at være medlem af KFUM og KFUK. Medlemmer af lokalforeningen er samtidig medlemmer af landsorganisationen.

4.1.2 Medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og love, kan udelukkes.

4.1.3 Kontingent betales af alle medlemmer til den lokale forening.

4.1.4 Foreningen betaler medlemskontingent for hvert medlem til landsorganisationen.

 §5

Lederskab

5.1 Kristent lederskab

5.1.1 Alle organisatoriske led i KFUM og KFUK skal have en kristen ledelse.

Det betyder at:

Ledere skal være medlemmer af KFUM og KFUK og have underskrevet lederaftalen

5.2 Lederaftalen

5.2.1 Personlige medlemmer, der er over 16 år, som ønsker at påtage sig et lederansvar i KFUM og KFUK skal underskrive en børneattest og indgå følgende skriftlige lederaftale med deres lokalforening:

"Jeg har lyst og vilje til at påtage mig et lederansvar i KFUM og KFUK".

”Jeg vil arbejde for KFUM og KFUKs formål.”

”Jeg er døbt med den kristne dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn".

5.2.2 Lokalt ansatte medarbejdere indgår skriftlig lederaftale med foreningsbestyrelsen.

 §6

Organisation

6.1 Den lokale forening

6.1.1 Det påhviler foreninger der er tilknyttet KFUM og KFUK i Danmark årligt at indsende medlemsopgørelser og reviderede regnskaber til landsorganisationen efter de af Hovedbestyrelsen fastlagte retningslinjer, samt at indbetale medlemskontingent rettidigt.

6.2 Samarbejde

6.2.1 Foreningerne samarbejder i distrikter.

6.2.2 På stormøder beslutter medlemmer af distriktets foreninger, hvordan der jvf. formålet for KFUM og KFUK i Danmark kan samarbejdes mellem foreninger til hjælp og støtte for klubber, afdelinger og foreninger, samt til fremme af nyt arbejde i distriktet.

6.3 Landsorganisationen

6.3.1 KFUM og KFUK i Danmark ledes af Hovedbestyrelsen.

6.3.2 KFUM og KFUK i Danmark er en sammenslutning af lokale foreninger, som arbejder i overensstemmelse med »Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark«.

6.4 Verdensforbundene

6.4.1 KFUM og KFUK i Danmark er medlem af ”World Alliance of YMCAs” (KFUMs verdensforbund), og ”World YWCA” (KFUKs verdensforbund).

 §7

Foreningsbestyrelsen

7.1 Sammensætning: Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Desuden vælges 2 supplean­ter og 2 revisorer for 1 år.

7.2 Konstituering: Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. For­lader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den pågældendes periode ud.

Valget af foreningsformand skal godkendes af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

7.3 Beslutningsdygtighed: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem­merne er til stede. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det for­mandens stemme, der er afgørende.

7.4 Forretningsorden: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.5 Bestyrelsens opgaver er:

7.5.1 at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder.

7.5.2 at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.5.3 at sørge for drift og vedligeholdelse af foreningens evt. ejendom.

7.5.4 at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med formålsparagraf­fen.

7.5.5 at godkende de enkelte afdelingers og klubbers ledelse jvf. § 4, samt støtte og vejlede lederne i deres arbejde.

7.5.6 at finde de for arbejdet nødvendige medarbejdere og inspirere disse til at deltage i foreningens, distriktets og landsorganisationens kurser.

7.5.7 at ansætte evt. lønnede medarbejdere og udarbejde arbejdsbeskrivelser for disse samt varetage de arbejdsgivermæssige forpligtelser, det medfører.

7.5.8 at indkalde til møde med lederne af foreningens afdelinger til drøftelse af arbejdet, herunder bl.a. fastsættelse af målsætninger.

7.5.9 at fremme uddannelse af foreningens ledere evt. i samarbejde med andre foreninger.

7.5.10 at fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer og årligt foretage indberetning af medlemsoplysninger til landsorganisationen.

7.5.11 at undersøge muligheder for nye arbejdsformer og arbejdsom­råder samt start af nye afdelinger og klubber.

7.5.12 at varetage kontakt til landsorganisationen og sørge for, at for­pligtelsen over for denne opretholdes i overensstemmelse med "Grund­lov for KFUM og KFUK i Danmark," og herunder sikre deltagelse i Formandsmøder, Midtvejsmøder m.v.

7.5.13 at repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private.      

7.5.14 at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt ind­føje dagsorden og beslutninger ved generalforsamlingen i denne.

7.5.15 at fremme, at bestyrelsen og alle afdelinger og klubber i foreningen er repræsenteret ved distriktets stormøder.

7.5.16 at udfylde en statusopgørelse i forbindelse med indstilling af foreningens arbejde.

7.5.17 at forvalte foreningens aktiver under ansvar over for Hovedbestyrelsen i en indstillingsperiode på tre år.

7.5.18 At udpege delegerede, indsende forslag til landsmødet og opstille kandidater til valg til hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.

 §8

Generalforsamlingen

8.1 Generalforsamlingen for KFUM og KFUK i/på Gellerup er foreningens højeste myndighed.                     

8.2 Stemmeret

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt kontingent. Medlemmer der er fyldt 16 år, kan vælges til foreningens bestyrelse. 

8.3 Generalforsamlingens afholdelse

Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel.

8.4 Dagsorden

Dagsorden for den årlige generalforsamling kan blandt andet inde­holde:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.
 4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen og i distriktet.
 5. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 2 revisor.
 9. Indkomne forslag. Herunder forslag til Landsmøde for KFUM og KFUK i Danmark.
 10. Valg af delegerede til KFUM og KFUKs Landsmøde, jvf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark.
 11. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fremsætte forslag og vælge delegerede til landsmødet.

 

8.4.1 Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, 6, 7, 8, 9 og 10 må indsendes til forman­den senest to uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer.

8.4.2 De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7, 8 og 10 skal være fyldt 16 år. Kandidater til valgene vedrørende punkt 6, 7 og 10 skal have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandida­ten er villig til at modtage valg.

8.4.3 Endelig dagsorden tilstilles medlemmerne senest 8 dage før gene­ralforsamlingen.

Der kan ingen beslutning tages i sager, som ikke er optaget på dagsordenen.

8.5 Ekstraordinær generalforsamling

8.5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og ind­sen­der forslag til dagsorden.

8.5.2 Den afholdes senest 4 uger efter, at begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger.

8.5.3 Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsam­ling bekendtgøres dagsordenen for denne. Indvarslingen sker til alle stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, der er på dagsordenen.

 §9

Lovændringer

Ændringer i Love for KFUM og KFUK i Gellerup skal for at have gyldig­hed vedtages af generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet på den årlige generalforsamling eller ved to på hinanden følgende ek­straor­dinære generalforsamlinger.

Endvidere skal godkendelse ske af ”Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark".

 §10

Retlige forpligtelser

10.1 Til retsligt at forpligte foreningen kræves underskrift af to bestyrelsesmedlemmer blandt bestyrelsens formand, næstformand eller kasserer.

10.2 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foretages af bestyrelsen efter generalforsamlingens bemyndigelse.

10.3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningsbestyrelsen som sådan pådragne forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter.

 §11

Opløsning

KFUM og KFUK i Gellerup kan opløses efter de regler, der gælder for lovændringer (jvf. § 9). Formuen til­falder da KFUM og KFUK i Danmark.

Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark kan dog nedlægge foreningen, såfremt denne har været indstillet i tre år og eventuelt tage initiativ til oprettelse af nyt arbejde på stedet  jvf. Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark, § 6.4.6.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen for KFUM og KFUK i Gellerup 2017.